Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van CompanyCure Bedrijfsovername B.V. (hierna te noemen: CompanyCure) waarop CompanyCure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgevers wordt van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen CompanyCure en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, mits anders in een overeengekomen voorstel is aangegeven. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Eventuele boeteclausule bij beëindiging van de overeenkomst wordt in het betreffende voorstel beschreven.

 2. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren.

 3. De in een voorstel vermelde prijzen van opdrachtgever zijn op basis van prijsniveau 2016, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

ARTIKEL 3: UITVOERINGSTERMIJNEN

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CompanyCure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct worden verstrekt.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 3. Indien gedurende een (ver)koopproces de opdrachtgever besluit zich terug te trekken, bestaat er op geen enkele wijze teruggave van eventueel gefactureerde kosten. CompanyCure behoudt bij eventuele beëindiging van de overeenkomst het recht van vergoeding van (ver)koopbegeleiding conform gestelde voorwaarden voor een periode van drie jaren, indien er in deze periode een door CompanyCure aangebrachte kandidaat- (ver)koper alsnog tot (ver)koop wenst over te gaan.

ARTIKEL 4: OVERMACHT

 1. CompanyCure is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CompanyCure geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CompanyCure niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 5: BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

 3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

ARTIKEL 6: KLACHTEN/GEBREKEN

 1. De door CompanyCure te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

 2. Eventuele klachten/gebreken over een dienst van CompanyCure dienen binnen vijf werkdagen na levering van de dienst aan CompanyCure kenbaar gemaakt te worden via Edisonstraat 12, 3261 LD te Oud-Beijerland. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CompanyCure in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient CompanyCure in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal CompanyCure de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn herstellen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan integraal voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 1. CompanyCure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CompanyCure is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 2. Indien CompanyCure aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid van CompanyCure beperkt tot maximaal de factuurwaarde van order, althans tot dat gedeelte van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. De aansprakelijkheid van CompanyCure is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 4. CompanyCure is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CompanyCure betrokken is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen bij geschil eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 9: VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn inzichtelijk via de website www.companycure.nl  en worden meeverzonden met elke overeenkomst/voorstel van opdrachtgever aan opdrachtnemer.

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.